Dopis od preláta (10. prosince 2014)

Dopis preláta, který napsal věřícím Opus Dei o jmenování nového pomocného a generálního vikáře Prelatury.

Pastýřské listy

Nejdražší, ať mi Ježíš chrání mé dcery a mé syny!

Sv. Josemaría nás učil stále setrvávat v díkůčinění Bohu. Ut in gratiarum semper actione meneamus! A mezi důvody k vděčnosti bych chtěl teď zmínit onu jasnozřivost – opravdové osvícení z nebes – se kterou Pán osvítil našeho Otce v době, kdy připravoval partikulární právo Opus Dei. Tam, jak víte, se počítá s tím, že prelát, poté, co vyslechl názor své Rady, může jmenovat pomocného vikáře, který by mu bezprostředně pomáhal s vedením Prelatury (srv. Stanovy, č. 134 § 1 a 3, č. 135), a v budovách, které patří k centrálnímu sídlu, nechal umístit ubytovací prostory určené pomocnému vikáři.

Díky Bohu jsem na tom zdravotně dobře, s ohledem na svůj věk; a jak práce přibývá s expanzí apoštolských prací, poté, co jsem žádal Pána o jeho světlo, dospěl jsem k závěru, že nastala chvíle uskutečnit onu možnost, kterou předvídal sv. Josemaría. A poté, co jsem vyslechl Generální radu a Centrální asesorii, jmenoval jsem pomocným vikářem otce Fernanda Ocárize.

Jako nového generálního vikáře jsem po vyslechnutí mínění Rady jmenoval otce Mariana Fazia, do této chvíle regionálního vikáře v Argentině.

Jmenování pomocného vikáře, s výkonnými právy k vedení Prelatury, včetně těch, která právo připisuje prelátovi, bude pro mě znamenat velikou pomoc, abych sledoval ještě víc zblízka rozvoj činnosti v 69 zemích, ve kterých Dílo pracuje.

V předvečer mariánského roku, který se chystáme zahájit a ve kterém budeme prosit svatou Pannu za rodiny celého světa, mě těší myšlenka, že konáme tento krok – tak jako všecky v Díle – z ruky naší Matky. Proste ji, ať spolu s přímluvou svatého Josemaríi, blahoslaveného Álvara a tolika našich sester a bratří, které máme už v nebi, dokážeme začínat a znovu začínat svoje životy dcer a synů Božích, s větší věrností tomu povolání, které jsme přijali od Pána.

Využívám těchto řádek, abych vám ještě jednou popřál šťastné Vánoce, velmi nablízku Dítěti Ježíši, svaté Panně a svatému Josefovi.

Se vší láskou vám žehná

váš Otec

+ Javier


Řím, 10. prosince 2014, v den památky Panny Marie z Loreta