V Condoray se připravilo na práci už 20 000 peruánských žen

Condoray poskytuje kvalifikační kursy ženám, které nemají žádné vlastní prostředky, již více než 40 let. Přinášíme rozhovor s pomocnou ředitelkou programu.

Sociální iniciativy

Už více než 20 000 žen prošlo tréninkovými programy Condoray, peruánské instituce, která pomáhá ženám – mnoho z nich jsou indiánky – a poskytuje jim větší vědomí vlastní ceny. Podle pomocné ředitelky Condoray, Any Lucíi Aguayo de Rosell, hrají ženy fundamentální roli v předávání víry v Latinské Americe. „Můžeme říci, že na našem kontinentě závisí uchování víry na jejich zbožnosti, jejich osobní svatosti, příkladu, který dávají svým rodinám a na jejich odhodlání ke křesťanskému vzdělávání svých dětí.“

Paní Aguayo mluví o práci, kterou Condoray vykonává v regionu Cañete.

Je snadné říci, že jste poskytli výcvik 20 000 ženám. Ale jak jste to udělali? –Ana Lucía Aguayo: Ano, je snadné to říci, ale je velmi odlišné to skutečně dokázat. Condoray bylo založeno v roce 1963 s posláním poskytovat integrální vzdělání ženám z Cañete a jeho pomocí přispět k socio-ekonomickému rozvoji regionu a rodin, které zde žijí.

Během 44 let své činnosti Condoray využilo model rozvoje, který se točí kolem žen, které jsou také jeho cílem. Nejsme jen zprostředkovatel, který se snaží realizovat rozvojové projekty co nejefektivněji. Naším posláním je formovat osoby, které asimilují jistý způsob práce spolu s jistými lidskými a křesťanskými hodnotami, a potom uplatňují pozitivní vliv na své vlastní rodiny a celou provincii Cañete.

"Rolnické promotérky jsou ženy, které přicházejí do Condoray z farmářských komunit v Cañete, zde přijímají formaci, kterou nabízíme, a vrací se do svých společenství, kde stejný výcvik předávají tamním ženám."

Chceme, aby ženy rostly ve svém vědomí vlastní hodnoty, aby se učily rozeznávat své talenty – a své nedostatky – a byly schopny si stanovovat vlastní cíle a pracovat na jejich dosažení. Takto se mohou stát činitelkami svého vlastního rozvoje.

Důležitým faktorem úspěchu tohoto modelu jsou ženy, kterým říkáme rolnické promotérky. Přicházejí do Condoray z farmářských komunit v Cañete, zde přijímají formaci, kterou nabízíme, a vrací se do svých společenství, kde stejný výcvik předávají tamním ženám. Jejich cílem je, aby se celá komunita podílela na projektech, které zlepšují jejich vzdělání, rodinný život a obecnou úroveň jejich společenství. Tímto způsobem jsme schopni dosáhnout stabilních, trvalých rozvojových programů. Rolnické promotérky mají multiplikační efekt na práci, kterou děláme v Condoray, protože ji přinášejí početným ženám v celé oblasti.

Čeho si nejvíce ceníte na indiánských ženách? –Ana Lucía Aguayo: Nejprve mi dovolte říci, že Condoray nepracuje jen s indiánskými ženami. Díky svému umístění na centrálním pobřeží v Peru reprezentují studentky Condoray bohatou směsici ras, která zahrnuje ženy indiánské, černé, smíšené atd.

Naše zkušenost nás naučila oceňovat mnohé charakterové rysy těchto žen: jejich vůdcovské schopnosti, jejich houževnatost, jejich sílu a úsilí dosáhnout toho, pro co se rozhodly. Ale zvláště bychom měli poukázat na jejich štědrost a duch solidarity. Když někdo trpí nemocí nebo má finanční potíže, je pro ženy ze sousedství velmi normální, že se okamžitě sejdou a začnou organizovat aktivity (obvykle prodej jídla), aby získaly peníze a pomoc, kterou ta osoba potřebuje. Nebo když matka potřebuje pracovat nebo někam odjet, postarají se jí o děti.

Obdivujeme také jejich schopnost brát na sebe různé projekty a nenechat se odradit obtížemi, jakmile jednou vědí, co chtějí. Další vlastnost je jejich sebezřeknutí a odevzdanost vlastním rodinám. Nezbytnost získávat denní stravu svým způsobem přispěla k jejich schopnosti dobré organizace práce, takže nezanedbávají povinnosti ke své rodině, ale spíše je harmonizují s produktivními aktivitami, kterými svým rodinám pomáhají finančně.

Jaká je role žen v re-evangelizaci Latinské Ameriky? –Ana Lucía Aguayo: Jejich příspěvek nelze docenit, protože budoucnost lidstva se píše v rodině. A v rodině je hlavním přenašečem lidských a křesťanských ctností žena. Je to žena, kdo hlásá víru a vštěpuje křesťanské ctnosti svým dětem. Ona sjednocuje členy rodiny a tato jednota je velké dobro pro církev a společnost. Rodina je navíc tou komunitou, která uchovává duchovní a kulturní dědictví společnosti. Zajišťuje, že lidé jsou posilováni ve svých přesvědčeních a učí se společenské zodpovědnosti a solidaritě.

Ženy díky svým vrozeným kvalitám vědí, jak přijímat každého jednotlivce a vstoupit do jeho vnitřního světa. Svým ženstvím přinášejí do církve styl života ve vzájemnosti s druhými, v přijímání těch, kdo jsou odlišní, podnikání projektů pro ty nejpotřebnější. Se svojí morální silou a vrozenou něžností a schopností mít starost o každou osobu mohou ženy pečovat o „domácí církev,“ kterou je rodina, ale také celá církev.

Můžeme říci, že na našem kontinentě závisí uchování víry na jejich zbožnosti, jejich osobní svatosti, na způsobu, jakým formují rodiny, na příkladu, který svým rodinám dávají a na jejich odhodlání ke křesťanskému vzdělávání svých dětí. Právě z autenticky křesťanských rodin vzejdou ctnostní, integrální občané, kteří přinesou světlo a dech do společnosti.

  • Agentura Zenit, 11. května 2007