Stačí jen začít (3): Rozšířit svou rodinu

Papež František nás vybízí k tomu, abychom si osvojovali kulturu integrace, setkávání a bránili se skartační kultuře. Ve třetím videu řady „Stačí jen začít - Jak pomáhat druhým“ je vylíčen příběh několika lidí, kteří otevírají svá srdce i své rodiny.

Osobní svědectví

Následující pomůcky ti mohou pomoci, jak toto video používat při křesťanské formaci druhých, při setkání s přáteli, ve škole nebo farnosti.

Otázky k dialogu

- Co mají společného Tomáš ze Singapuru, Annamarie a Matouš z Rakouska?

- Proč se může říci, že tito lidé rozšířili své rodiny?

- Máš za to, že své rodiny podporují sami? Kdo jim pomáhá?

- Proč si myslíš, že Sára, dobrovolnice v sirotčinci na Filipínách, je přesvědčena o tom, že pomáhat může kdokoliv a že není nutné, aby byl člověk odborníkem, když chce pomáhat druhým?

Bereš do úvahy, že v současné době existují lidé, kteří by rádi zakusili dotek domova? Jak bychom jim mohli pomoci?

Akční plán

- Modlit se denně za svou rodinu a za všechny rodiny světa.

- Být pozornějším k těm, kdo potřebují, aby se jim naslouchalo a byli doprovázeni.

- Snažit se šířit ve svém okolí radost a optimismus.

- Zjistit si, jak je to s azylovými domy ve tvém okolí - například penziony pro staré lidi nebo ústavy pro děti - a je-li to možné, věnovat čas a společnost lidem, kteří tam bydlí.

Meditovat při četbě Svatého písma

- (Izaiáš 66,12-13)

Meditovat s papežem Františkem

- Rodina, která se v sobě uzavírá, je jakýmsi protiřečením a umrtvuje slib, který jí dal zrod a umožňuje jí žít. Nikdy nezapomínejme, že identita rodiny je vždycky slib vztahující se na celou rodinu i na celé lidstvo. (generální audience 21. října 2015)

- „Domov“ je nejvzácnější bohatství člověka, je to místo setkání, kde se vytvářejí vztahy mezi jeho členy, kteří mají různé stáří, kulturu i historii, přesto ale žijí spolu a pomáhají si v růstu (promluva 21. května 2013)

- Ježíš nám dal velký příslib: „Nenechám vás sirotky“ (Jn 14,18), protože On je cestou, kterou je třeba se ubírat, učitelem, jemuž je třeba naslouchat, nadějí, která neklame. Jak nevnímat tento žár srdce, abychom řekli, zejména mládeži: „Nejsi sirotek! Ježíš Kristus nám zjevil, že Bůh je Otcem a chce ti pomoci, protože tě má rád.“ To je hluboký smysl křesťanské iniciace: zrodit k víře, znamená zvěstovat, že nejsme sirotci. (promluva 16. června 2014)

- Pohledem na Marii objevujeme tu nejkrásnější a nejlaskavější tvář církve, a podíváme-li se na církev, rozeznáváme jemné Mariiny rysy. My křesťané nejsme sirotci, máme matku a to je velkolepé. Nejsme sirotci. Církev je matkou, Maria je matkou. (generální audience 3. září 2014)

Meditovat se svatým Josemaríou

- Mistr prochází velmi blízko kolem nás, jednou, podruhé. Dívá se na nás... A jestli se na něho budeš dívat, jestli mu budeš naslouchat, jestli ho neodmítneš, naučí tě, jak dávat všem svým činům nadpřirozený smysl... A pak i ty budeš rozsévat útěchu a pokoj a radost, kamkoli přijdeš. (Křížová cesta, VIII. zastavení, č. 4)

- Nezapomínej, že Pán má zalíbení v dětech a v těch, kdo se činí dětem podobnými. (Cesta, č. 872)

- Jakou radost máme, když kontemplujeme Ježíše v Betánii! Přítel Lazara, Marty a Marie! Tam čerpá síly, když je unaven. Tam měl Ježíš svůj domov. Tam jsou duše, které si ho váží. Jsou duše, které přicházejí ke svatostánku, a pro ně je svatostánek Betánií. Kéž by to tak bylo i s tebou! Betánie je důvěrné místo a přátelství, je to teplo domova. Ježíšovi vyvolení přátelé. To jsi i ty. (meditace 6. listopadu 1940)

- Když láska, i ta lidská, poskytuje tolik útěchy, co teprve láska v nebi? (Cesta, č. 428)

  • R. Vera
  • Dígito Identidad