Jmenování pomocného vikáře a generálního vikáře

Prelát Opus Dei jmenoval Mons. Fernanda Ocárize pomocným vikářem a Mons. Mariana Fazia novým generálním vikářem Prelatury Opus Dei.

Z Opus Dei
Opus Dei - Jmenování pomocného vikáře a generálního vikáře Prelát s novým pomocným vikářem (vlevo)

V souladu s možností, kterou předvídají statuta Prelatury, Mons. Javier Echevarría, prelát Opus Dei, jmenoval Mons. Fernanda Ocárize (narozen dne 27. října 1944) pomocným vikářem se všemi pravomocemi potřebnými pro vedení Prelatury, včetně pravomocí rezervovaných prelátovi, vyjma těch, které vyžadují biskupské svěcení. Funkce pomocného vikáře je zakotvena v právu Prelatury články 134 § 1 a 135 Codexu iuris particularis Operis Dei, který byl vyhlášen Janem Pavlem II. apoštolskou konstitucí Ut sit z 28. listopadu 1982.

Ve jmenovacím dekretu, který je datován k 9. prosinci, prelát uvádí, že „nárůst apoštolské práce Prelatury a vzrůst počtu regionálních obvodů, center a apoštolských projektů, u nichž je pastorační péče svěřena Opus Dei, s sebou nese nárůst práce spojené s výkonem funkce preláta". Proto - doplňuje - „maje na mysli také můj věk, vidím jako vhodné přistoupit ke jmenování pomocného vikáře".

Mons. Fernanda Ocárize ve funkci generálního vikáře Prelatury nahradí Mons. Mariano Fazio, do této chvíle regionální vikář Opus Dei v Argentině, Paraguay a Bolívii, který byl jmenován Mons. Javierem Echevarríou v souladu se stanoviskem generální rady. Mons. Fazio se narodil v Buenos Aires dne 25. dubna 1960.

V dopise, kterým prelát oznámil tato jmenování, také prosí věřící Opus Dei a všechny, kteří se účastní pastoračních aktivit Prelatury, aby se modlili za novou apoštolskou dynamiku práce Opus Dei při službě Církvi a všem duším.